Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

Regulamin konkursu #ITgłówka

I Organizator i definicje

 • Organizatorem konkursu pod nazwą „ITgłówka7” jest firma AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski (NIP: 777 325 09 61, adres: ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska), zwana dalej również „organizatorem”.
 • Fanpage oznacza profil firmy pod adresem: https://www.facebook.com/at.computers.mroczkowscy/.
 • Promocja nie jest sponsorowana, popierana, przeprowadzana ani w żaden inny sposób powiązana z portalem Facebook. Facebook nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z konkursem.
 • Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o Grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

II Regulamin

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 • Regulamin stanowi podstawę konkursu. Określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 • Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na fanpage’a firmy.

 

III Zasady uczestnictwa

 • Konkurs trwa od 22 V 2019 r. do 28 V 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone 29 V 2019 r.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostęp do Internetu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników serwisu Facebook, którzy są fanami profilu AT Computers s.c.
 • Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik przyjmuje warunki regulaminu konkursu.
 • Uczestnik rejestruje swój udział w konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi.

 

IV Zasady konkursu

 • Odpowiedzi na pytania konkursowe należy udzielać pod postem udostępniającym pytania konkursowe.
 • Odpowiedzi na każde pytanie można udzielić tylko raz (dotyczy także edycji komentarza).
 • Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 • Nagrodzonych zostanie 10 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów w quizie (pytania 1-10). W przypadku konieczności dogrywki, decydować będzie jury na podstawie odpowiedzi na pytanie 11.
 • Każdy uczestnik, który przysłał odpowiedź, oświadcza, że jest wyłącznym autorem wypowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do tej wypowiedzi lub oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik zwolni organizatora od wszelkich roszczeń innych osób wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do wypowiedzi zostały przeniesione na AT Computers s.c. na podstawie postanowień regulaminu, a nie przysługiwały uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
 • Uczestnik, udostępniając odpowiedź, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wypowiedzi przez AT Computers w celach promocyjnych.
 • Nagrodami jest 10 dziewięćdziesięciodniowych licencji oprogramowania ESET Internet Security.
 • W przypadku braku zgłoszenia chęci odebrania nagrody przez uczestnika w terminie miesiąca od daty ogłoszenia wyników, nagroda ulega przepadkowi i pozostaje własnością organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.
 • Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 • Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Nagrody zostaną przyznane po pozytywnym zweryfikowaniu odpowiedzi przez jury.
 • Aby otrzymać nagrodę, wyłonieni zwycięzcy muszą skontaktować się z organizatorami za pomocą Messenger, dlatego Administratorem danych pozostanie Facebook.

 

VI Dane osobowe

 • Organizator konkursu nie będzie przetwarzał danych osobowych. Kontakt z uczestnikami konkursu odbywa się za pomocą portalu Facebook i komunikatora Messenger.

 

VII Postępowanie reklamacyjne

 • Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji przez cały czas trwania konkursu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje wniesione po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1 nie będą rozpatrywane.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę profilu użytkownika, adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Reklamacje należy kierować na drogą elektroniczną na adres biuro@atcomp.pl z dopiskiem „Reklamacja konkursu”. O dacie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacje komisja powołana przez organizatora rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 • Decyzja organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

VIII Postanowienia końcowe

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy organizatorem a uczestnikiem konkursu, a związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę organizatora.