Regulamin wykonywania usług serwisowych:

1. Serwis wydaje Klientowi dokument „Zlecenie serwisowe” z numerem RMA, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru naprawianego sprzętu.

2. Po wykonaniu naprawy komputera serwis przekazuje sprzęt Klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej.

3. Czas naprawy jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników i nie jest ustalony.

4. Średni czas naprawy wynosi 10 dni roboczych. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, Klient zostanie o tym poinformowany.

5. O terminie zakończenia naprawy, kosztach przekraczających podany limit, Klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną (e-mail), wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

6. Na wykonane naprawy i usługi, serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia z wyłączeniem oprogramowania oraz jego instalacji i konfiguracji.

7. Czas gwarancji na nowe wymienione elementy jest identyczny z gwarancją producenta.

8. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole „Podsumowanie serwisu” jako wykonane przez serwis.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

10. Klient oświadcza, iż posiada licencje na wszystkie komercyjne oprogramowanie dostarczone do serwisu.

11. Klient oświadcza, ze zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.

12. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

13. Serwis w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.

14. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utrata udzielonej przez serwis gwarancji.

15. W przypadku, w którym Klient nie zdecyduje się na naprawę dostarczonego sprzętu, według kosztorysu przedstawionego przez Serwis zobowiązuje się do zapłaty kwoty 50zł brutto z tytułu diagnostyki sprzętu.

16. Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy Serwis nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.

17. Sprzęt komputerowy nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy przepada na rzecz AT Computers.

Serwis AT Computers
tel. 61 624 34 84
serwis@atcomp.pl